АЛИАНС ВГ

Дифлуфеникан-600гр/кг + Метсулфурон метил-60гр/кг

Вегетационен/листен/ селективен системен хербицид за борба срещу широколистните плевели при пшеница,ечемик,тритикале,ръж.