ПЛИНТО®

2,5%  ЕСВЕНВАЛЕРАТ (25 g/L)

Многофункционален инсектицид, принадлежащ към групата на синтетичните пиретроиди, които действат чрез контакт и поглъщане при контрола на голям брой вредители в различни култури.